Mijn registratiezaken regelen (2024)

Wanneer u ingeschreven bent in het BIG-register heeft u ook een persoonlijk digitaal dossier: ‘Mijn BIG-register’. In dit dossier ziet u onder andere welke (registratie) gegevens er bij ons bekend zijn en u kunt er verschillende aanvragen indienen. Hieronder vindt u een overzicht welke zaken u in uw digitale dossier kunt vinden en regelen.

U komt direct in uw digitale dossiervia 'Mijn BIG-register'.U logt in met DigiD. Woont u in het buitenland? Danlogt u in met uw BIG-login.

Wat u kunt regelen en vinden via 'Mijn BIG-register':

In uw digitale dossier ziet uw registratie-, persoons- en contactgegevens die bij het BIG-register bekend zijn. Wijzigt uw e-mailadres, dan kunt u deze aanpassen in uw dossier. Een adreswijziginghoeft u in veel gevallen niet aan het BIG-register door te geven. Wij krijgen dit rechtstreeks door van de Basisregistratie Persoongevens (BRP). Woont u in het buitenland, dan isvaak wel noodzakelijk zelf uw adres te wijzigen in uw dossier.

De status van uw aanvraag vindt u direct na het inloggen. Heeft u nog niet betaald, dan staat uw status op 'Wacht op betaling'. Pas betaald? Er zit een paar werkdagen vertraging tussen uw betaling en de verwerking (ook bij iDEAL betalingen). U ziet de status ‘In behandeling’ als het BIG-register uw aanvraag aan het beoordelen is. U ontvangt een bericht als het BIG-register uw aanvraag beoordeeld heeft. Tot die tijd is er geen actie vanuit u noodzakelijk. U ziet de status ‘Wacht op aanvullende informatie’ als het BIG-register aan u aanvullende documenten heeft gevraagd.

Berichten over uw aanvraag worden voor uw klaar gezet in uw dossier op ‘Mijn BIG-register’. Zodra er een persoonlijk bericht,zoals een brief of besluit, voor u klaar staat, ontvangt u een emailnotificatie op het door u opgegeven emailadres. Ook ziet u na het inloggen op ‘Mijn BIG-register’ of er ongelezen berichten voor u klaar staan. U kunt het bericht eventueel downloaden.

Documenten worden in het kader van informatiebeveiligingniet meer meegezonden in de e-mail zelf. Bij elke aanvraag vragen wij uw toestemming voor het verzenden van de e-mailnotificaties.

Oproep herregistratie ook per post

Staat de vijfjaarlijkse oproep voor herregistratie voor u klaar, dan ontvangt u uiteraard een notificatie. Daarnaast sturen wij deze oproep ook altijd per post.

Toestemming e-mailnotificaties wijzigen?

Wilt u uw toestemming voor het ontvangen van e-mailnotificaties wijzigen? Log in met uw DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’. Geeft u aan geen notificaties meer te willen ontvangen, dan ontvangt u alle berichten over uw aanvraag per post op het woonadres dat bij het BIG-register bekend is.

Hebben wijuw bewijsstukken ontvangen, dan staan deze stukken na enkele dagen in uw digitale dossier. Zo kunt u altijd makkelijk en snel zelf controleren of uw bewijsstukken zijn aangekomen.Het BIG-register stuurt geen ontvangstbevestiging van bewijsstukken.

Alle zorgverleners in het BIG-register moeten elke 5 jaar herregistratie aanvragen. Het BIG-registerstuurt iedereen van wie de uiterste herregistratiedatum (UHD) binnen 6 maanden verloopt, een oproepbrief. Weet u niet meer (precies) wat uw eigen UHD is, dan kunt u dit nakijken in het overzicht in uw digitale dossier. Uw UHD staat ook in het laatste (her)ergistratie besluit dat u van onsheeft ontvangen.

Zodra u ingeschreven bent in het BIG-register, krijgt u een besluit en uw BIG-nummer. Dit is uw bewijs van inschrijving. Het komt echter ook voor dat een (buitenlandse) werkgever of een andere instantie vraagt om een recenter bewijs van inschrijving in het BIG-register. Het is dan mogelijk een 'Uittreksel BIG-register' (summary) aan te vragen. Lees meer over het uitreksel en hoe u dit kunt opvragen.

Werkt u niet meer in het beroep waarmee u in het BIG-register geregistreerd staat, werkt u niet (meer) in Nederland of voldoet u niet aan de herregistratiecriteria? Dan is het aanvragen van herregistratie voor u wellicht niet zinvol of haalbaar. Besluit u geen herregistratie aan te vragen, geef dit dan doorvia ‘Mijn BIG-register’. U kiest daar voor ‘Afmelden herregistratie’. U ontvangt dan geen herinnering meer. Uw registratie wordt doorgehaald in het BIG-register zodra uw uiterste herregistratiedatum is verlopen.

Wilt u per een andere datum of per direct uitgeschreven worden, dan kiest u voor 'Uitschrijven BIG-register'.

Kies in ‘Mijn BIG-register’ voor ‘Uitschrijven BIG-register’. U geeft vervolgens aanof u per direct doorgehaald wilt worden of per een specifieke datum. Deze datum kan niet na uw uiterste herregistratiedatum (UHD) liggen.

Weeg goed af of uitschrijven echt nodig is. Opnieuw registreren is mogelijk, maar u moet hierbij dan aan de reguliere herregistratie-eisen van uw beroep op het gebied van werkervaring of scholing voldoen.

Wilt u niet herregisteren?

Kies dan in 'Mijn BIG-register' voor de optie 'Afmelden herregistratie'. U ontvang dan geen herinnering meer en uwordt na uw UHD vanzelf uitgeschreven.

Uw BIG-registratie geldt alleen in Nederland. Wilt u in een ander land werken? Dan gelden er andere regels. Via'Mijn-BIGregister'kunt u verklaringen aanvragen over uw registratie, zoals eenCertificate of Current Professional Status (CCPS). Ditis een verklaring over uw bevoegdheid en (voormalige) registratie. Dit certificaat heeft u nodig als u wilt werken in het buitenland. Afhankelijk van uw situatie voegt het BIG-register hier een conformiteitsverklaring aan toe.Meer informatie over het aanvragen van een CCPS vindt u op de pagina Werken in het buitenland.

Mijn registratiezaken regelen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6240

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.